Ministerstwo Edukacji Narodowej w piśmie z 3 lipca 2020 roku wykazało następujące kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/21  

  1. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno–pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
  2. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
  3. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.
  4. Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty.