DATA

TEMATYKA

ODPOWIEDZIALNY

11.09.2020

WYWIADÓWKA Zapoznanie z programami nauczania, WZO, Statutem Szkoły, Regulaminami, Zapoznanie z organizacją roku szkolnego. Sprawy organizacyjne klasy Kalendarz roku szkolnego Wybór do Rady Rodziców Zapoznanie z realizowanymi projektami Zielone szkoły, obozy, inne.

Wychowawcy

10.12.2020

WYWIADÓWKA Zawiadomienie rodziców uczniów zagrożonych oceną niedostateczną oraz zapoznanie pozostałych z proponowanymi ocenami końcowymi z wszystkich przedmiotów oraz proponowaną oceną z zachowania Spotkanie o charakterze świątecznym wg. własnego rozpoznania

Wychowawcy

18.02.2021

WYWIADÓWKA Podsumowanie pracy w I półroczu połączone z wystawą prac Sprawy wychowawcze klasy Problemy wychowawcze, współpraca ze szkołą

Wychowawcy 

20.05.2021

WYWIADÓWKA Zawiadomienie rodziców uczniów zagrożonych oceną niedostateczną oraz zapoznanie pozostałych z proponowanymi ocenami końcowymi z wszystkich przedmiotów oraz proponowaną oceną z zachowania Omówienie zakończenia klas trzecich i ósmych Zasady bezpiecznego zachowania poza szkołą

Wychowawcy

Konsultacje organizuje każdy wychowawca i nauczyciel wg potrzeb po uzgodnieniu z odpowiednimi instytucjami szkolnymi lub zewnętrznymi.