UKRAINA   POLSKA

 

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w Kędzierzynie – Koźlu działa aktywnie świetlica szkolna wspomagająca pracę placówki zapewniając dzieciom opiekę przed lekcjami i po lekcjach. W roku szkolnym 2017/2018 ze świetlicy szkolnej korzysta 239 uczniów dzieci zapisanych do niej na podstawie karty zgłoszenia. Praca świetlicy szkolnej opiera się na działalności opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznej polegającej na właściwych kontaktach z wychowankami oraz na przeprowadzaniu szeregu różnorodnych zajęć obejmujących:

* gry i zabawy ruchowe w sali, na holu, na podwórku szkolnym – ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia percepcji wzrokowej, ruchowej i słuchowej
* gry i zabawy dydaktyczne – ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia umiejętności spostrzegania i kojarzenia
* zajęcia plastyczne (z wykorzystaniem szerokiego wachlarza technik plastyczno-technicznych)
* zajęcia literacko-czytelnicze (czytanie dzieciom utworów literackich od poniedziałku do piątku)
* zajęcia muzyczne
* zajęcia kształtujące pozytywne zachowania w szkole, poza szkołą, w miejscach publicznych – ze szczególnym uwzględnieniem tematyki bezpieczeństwa oraz kształtowania odpowiedzialności za mienie szkoły, siebie i kolegów
* zajęcia dotyczące kształtowania pożądanych postaw bezpiecznego zachowania się uczniów oraz właściwego reagowania na akty wandalizmu
* gry i zabawy integrujące grupę
* gry i zabawy zapobiegające agresji u dzieci w młodszym wieku szkolnym i wyrabiające dobre nawyki związane z bezpieczeństwem podczas zabaw
* zajęcia indywidualne z dziećmi mającymi specjalne potrzeby edukacyjne i społeczne ( w miarę możliwości )
* spacery i wycieczki
* konkursy
* zajęcia łączące wiedzę z praktyką
* zajęcia kulinarne – degustacje
* inscenizacje

 

Podczas większości w/w zajęć nauczyciele wychowawcy wskazują dzieciom zastosowania praktyczne poznanej wiedzy czyli gdzie i jak wiadomości poznane podczas zajęć można wykorzystać w życiu codziennym.
Każdy spośród zatrudnionych w świetlicy nauczycieli-wychowawców realizuje zaplanowane zadania w korelacji z działaniami pozostałych koleżanek ( w oparciu o plan roczny ), ale jednocześnie zróżnicowanym, swoistym, opartym o swoje plany, punkty widzenia i potrzeby dzieci – tokiem.

Świetlica szczyci się także bardzo dobrze funkcjonującą stołówką szkolną, gdzie serwuje się dzieciom smaczne, odżywcze dwudaniowe obiady w czasie długich przerw obiadowych. Pomimo licznej grupy dzieci i zróżnicowanych wymagań i oczekiwań rodziców pracownicy świetlicy starają się sprostać kierowanym prośbom możliwym do wykonania w ramach opieki zbiorowej, wspomagając tym samym rodziców w opiece i wychowaniu dzieci.

oprac. G.Argudin

Przyjaciele DZIEWIĄTKI