UKRAINA   POLSKA

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ  NR 9
W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

Niniejsza koncepcja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 w Kędzierzynie – Koźlu zawiera :

 1. Misję szkoły
 2. Opis stanu aktualnego szkoły
 3. Zadania dyrektora szkoły
 4. Program rozwoju szkoły na najbliższe 5 lat
 5. Podsumowanie

Jest swoistego rodzaju drogowskazem, może być gwarantem skuteczności podejmowanych działań we wszystkich obszarach pracy szkoły. Koncepcja ma „wszystkim członkom społeczności szkolnej wytyczać ten sam kierunek działania. Bez względu na to, czy będą realizować zapisane w niej zadania pojedynczo, parami czy w zespołach; jednorodnych czy różnorodnych; czy zaczną wcześniej czy później; czy będą zmierzać do celu tą samą, czy innymi drogami, kierunek działania zostanie zachowany”.

I. Misja i wizja szkoły

Istniejemy po to, aby asystować dzieciom tak, aby mogły jak najlepiej rozwinąć swoje możliwości w atmosferze odpowiedzialności, kreatywności i dążenia do sukcesu.

Szanujemy prawo każdego człowieka do odmienności poglądów, myśli, wyboru dróg życiowych i kreatywnego myślenia. Uwrażliwiamy na uczucia innych ludzi.

Podstawą naszego działania jest kształtowanie umiejętności i postaw uczniów umożliwiających  im poznawanie świata, wspomaganie ich samodzielności uczenia się, inspirowanie ich do wyrażania własnych myśli i przeżyć, rozbudzanie ciekawości poznawczej oraz motywowanie do dalszej edukacji.

(wpis na stronie internetowej PSP nr 9)

Wizja Szkoły

 • W szkole tworzymy warunki do ujawniania i odkrywania zdolności uczniów oraz ich wszechstronnego rozwoju a także diagnozowania problemów w nauce i organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 • Przyjmujemy koncepcję organizacyjną, która łączy wszystkie dziedziny wiedzy i formy aktywności dziecka.
 • Tworzymy przyjazny klimat do przyjęcia każdego dziecka w mury naszej szkoły.
 • W oparciu o fakt, że proces  rozwoju jest zindywidualizowany u każdego dziecka – oferujemy zajęcia rozwijające  i wspomagające.
 • Program wychowawczy szkoły oraz program profilaktyki dostosowujemy do zdiagnozowanych potrzeb środowiska szkolnego.
 • Wdrażamy do zdrowego stylu życia.
 • Absolwenci naszej szkoły będą stosowali w nauce technologię informacyjną.
 • Będą rozumnie chronili i korzystali z dóbr przyrody.
 • Będą znali – na poziomie komunikacyjnym – przynajmniej dwa języki obce.
 • W dobie globalizacji uczymy, że należy łączyć treści i wartości lokalne z ogólnodostępnymi dla ludzkości, oraz tradycję z nowoczesnością.
 • Podejmiemy wszelkie niezbędne i stosowne działania, aby wspomóc  i jak najlepiej przygotować uczniów do „przejścia” do innych szkół.
 • Podejmujemy działania integracyjne ze społecznością lokalną.
 • Stawiamy sobie cele bieżące oraz długofalowe.
 • Kształtujemy młodych, otwartych, tolerancyjnych i mądrych Polaków.
 • BEZPIECZEŃSTWO DZIECI JEST PRIORYTETEM!

II. Stan aktualny szkoły

(wrzesień 2019 rok)

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 jest szkołą położoną w Śródmieściu naszego miasta. Na tym samym osiedlu funkcjonują jeszcze dwie publiczne szkoły podstawowe i jedno gimnazjum.

W szkole uczy się 546 uczniów  w 24 oddziałach. Pracuje 63  nauczycieli. Wszyscy zatrudnieni mają pełne kwalifikacje do nauczanego przedmiotu. 20 nauczycieli ma kwalifikacje do nauczania 2 przedmiotów. Wszyscy  pedagodzy ustawicznie kształcą się w formach pozaszkolnych i w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli. Zatrudnionych jest na 14,25 etatu pracowników administracji i obsługi.

W  klasach 1-8 istnieją klasy sportowe oraz mistrzostwa sportowego w dyscyplinie pływanie, a w klasach IV – VIII  z piłki nożnej. Od pierwszej klasy dzieci uczą się dwóch języków obcych: angielskiego i francuskiego lub niemieckiego do wyboru. Od klasy czwartej uczniowie mogą się uczyć trzech  języków obcych. W kilku klasach prowadzone są innowacje pedagogiczne.

Mamy bardzo bogatą ofertę edukacyjną:

 • Programy nauczania dostosowane do wymogów współczesnej dydaktyki
 • Nauka  dwóch języków obcych (angielskiego, francuskiego, niemieckiego) od klasy pierwszej
 • Rozwijanie zainteresowań uczniów na kółkach
 • Pomoc uczniom mającym trudności z nauką na zajęciach wyrównawczych i korekcyjno – kompensacyjnych
 • Zajęcia dla dzieci zdolnych
 • Zajęcia rekreacyjno-sportowe
 • Nowoczesne metody pracy z uczniem
 • Korygowanie wad postawy podczas lekcji wychowania fizycznego oraz pływania
 • Nauka pływania od klasy pierwszej
 • Realizacja wielu projektów edukacyjnych
 • Wyjazdy na zielone szkoły, obozy sportowe, wycieczki
 • Edukacja teatralna
 • Możliwość  wzięcia udziału w bardzo wielu organizowanych przez szkołę konkursach

Baza szkoły: szkoła zajmuje jeden budynek, w którym jest 20 sal lekcyjnych (w tym 3 sale informatyczne), 3 sale do pracy w małych grupach (terapia pedagogiczna), sala gimnastyczna, biblioteka z czytelnią, świetlica i stołówka.  Uczniowie klas pływackich korzystają z miejskiej pływalni.

Każdy uczeń ma swoją szafkę, która jest usytuowana na korytarzu szkolnym. Budynek szkolny jest wyremontowany, wykonana  jest termomodernizacja, po remoncie są również wszystkie łazienki i ubikacje, w większości sal lekcyjnych wymienione są podłogi. W każdej klasopracowni jest dostęp do Internetu. W  większości sal lekcyjnych zamontowane są rzutniki multimedialne. We wszystkich salach nauczania początkowego są nowe meble i dodatkowe szuflady dla każdego ucznia. Świetlica szkolna została powiększona i wyposażona w pomoce w ramach programu Radosna Szkoła. Wokół szkoły są pięknie wyremontowane boiska sportowe z placem zabaw dla młodszych dzieci i „letnią  klasą” do prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu, które to elementy stanowią sportowo – rekreacyjny kompleks szkolny.

Posiadamy dużo nowoczesnych pomocy dydaktycznych, zakupionych między innymi ze środków  funduszy europejskich. Pomoce są wykorzystywane przez nauczycieli.

Od lat mamy bardzo dobry wynik sprawdzianu kompetencji:

Rok Średni wynik w województwie Średni wynik w mieście Średni wynik szkoły
2006 25,7 25,6 28,3
2007 26,8 26,8 27,5
2008 25,7 26 25,9
2009 22,5 23,5 25,8
2010 24,5 25,3 27,2
2011 25,1 25,7 29,1
2012 22,2 22 22,7
2013 23,5 22,9 23,4
2014 25,2 25,5 26,5

W roku szkolnym 2014/2015 – po zmianie formuły sprawdzianu – odnotowaliśmy bardzo wysoki wynik.

  Suma Język polski Matematyka Język angielski
SZKOŁA 72 75,6 68,3 86,6
MIASTO 66,3 72,8 59,3 78,4
WOJEWÓDZTWO 66,1 71,9 60 78,2

ŚREDNIA SZKOŁY TO 79.3%.

Uczniowie od lat plasują się na  bardzo wysokich lokatach podczas zawodów sportowych na wszystkich szczeblach: od szkoły, poziomu międzyszkolnego, przez zawody gminne i powiatowe, aż po poziom wojewódzki i ogólnopolski.

W naszej szkole nie tylko sport  jest powodem do dumy wśród uczniów. Wielu spośród nich bierze z powodzeniem udział w różnego rodzaju konkursach  szkolnych, międzyszkolnych, miejskich i wojewódzkich osiągając bardzo wysokie wyniki.

Na dobrą, szeroko rozumianą, edukacyjną działalność szkoły mają wpływ nauczyciele, którzy w niej realizują z zapałem i przyjemnością wiele swoich pasji i pomysłów. Są kreatywni, myślą nowatorsko, cechują się otwartością na problemy i potrzeby dzieci oraz na nowości w świecie nauk pedagogicznych i wspomagających oddziaływania pedagogiczne. Podczas realizacji własnych pasji przekazują uczniom swoje zainteresowania.

Szkoła ma swoją stronę  internetową:

https://psp9.kursor.pl

Fanpage na portalu społecznościowym Facebook:

www.facebook.com/pages/Publiczna-Szkoła-Podstawowa-nr9

Szkoła zdobyła tytuły:

      „Szkoła z klasą”
      „Szkoła bez przemocy”
      „Szkoła odkrywców talentów”
      Certyfikat  -„ Bezpieczne wakacje”
      Certyfikat – „Nowe technologie  na usługach edukacji”
      Certyfikat – „Klub bezpiecznego Puchatka”
      Certyfikat – „Moje miasto bez elektryczności”
      Certyfikat – „Szkoła przyjazna 6-latkom”

Uczniowie biorą udział w wielu społecznych akcjach ucząc się, że należy wszystkim pomagać.

Bardzo dobrze układa się nam współpraca z rodzicami, którzy doceniają warunki jakie stwarzamy ich dzieciom. Rodzice aktywnie działają w Radzie Rodziców. Pomagają szkole w rozwiązywaniu problemów. Mamy w nich prawdziwych sojuszników.

III. Projekt rozwoju szkoły na lata  2015 – 2020

MOCNE STRONY SZKOŁY:

 • wykształcona, kreatywna kadra nauczycielska,
 • wysoka jakość nauczania,
 • bardzo dobry stan techniczny budynku,
 • piękne boiska,
 • duża ilość pomocy dydaktycznych,
 • programy nauczania dostosowane do wymogów współczesnej dydaktyki,
 • nauka  dwóch języków obcych ( angielskiego, francuskiego, niemieckiego) od klasy pierwszej,
 • rozwijanie zainteresowań uczniów na kółkach,
 • pomoc uczniom mającym trudności z nauką na zajęciach wyrównawczych i korekcyjno – kompensacyjnych,
 • zajęcia dla dzieci zdolnych,
 • zajęcia rekreacyjno-sportowe,
 • Nowoczesne metody pracy z uczniem (Ocenianie Kształtujące, Neurodydaktyka),
 • nauka pływania od klasy pierwszej,
 • realizacja wielu projektów edukacyjnych,
 • wyjazdy na zielone szkoły, obozy sportowe, wycieczki,
 • edukacja teatralna,
 • możliwość  wzięcia udziału w bardzo wielu organizowanych szkolnych konkursach,
 • klasy sportowe,
 • dobrze działająca Rada Rodziców,
 • bardzo dobra praca świetlicy i biblioteki  szkolnej.

SZANSE SZKOŁY, czyli obszary rozwoju szkoły zorientowane na stałe podnoszenie jakości pracy szkoły na lata 2015-2020:

 1. podniesienie jakości nauczania i uczenia się
 2. rozwijanie umiejętności logicznego i samodzielnego myślenia, wnioskowania
 3. nauczanie porozumiewania się w dwóch z trzech zachodnich języków (angielskim, francuskim, niemieckim)
 4. rozwijanie zainteresowań uczniów
 5. rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej uczniów i nawyków zdrowego stylu życia
 6. kształtowanie postaw społecznych opartych na wartościach
 7. kształtowanie u nauczycieli umiejętności wychowawczych
 8. ciągła poprawa warunków pracy uczniów, nauczycieli i wszystkich pracowników – dbałość o bezpieczeństwo
 9. wspieranie nauczycieli w ich rozwoju zawodowym
 10. rozwijanie różnych sposobów współpracy z rodzicami

Uszczegółowienie zadań kierunkowych.

1. Podniesienie jakości nauczania i uczenia się poprzez :

 • Wybieranie programów nauczania dostosowanych do współczesnej dydaktyki i warunków szkoły
 • Stałe analizowanie podstawy programowej  kształcenia ogólnego ze szczególnym akcentem na sposoby osiągania celów
 • Stosowanie metod i technik aktywizujących uczniów
 • Kształtowanie umiejętności korzystania z  biblioteki, obsługi komputera, pisania notatek,  spostrzeżeń, wyszukiwania informacji w różnych źródłach
 • Dalsze prowadzenie innowacji
 • Prawidłowe korzystanie z WSO i Przedmiotowego Systemu Oceniania
 • Analiza jakościowa i ilościowa  wyników sprawdzianu po klasie szóstej w celu  dokonania  zmian sposobu nauczania umiejętności czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji, wykorzystania  wiedzy w praktyce
 • Stałe prowadzenie modelowego przygotowania do sprawdzianu kompetencji w oparciu o wewnętrzne badania („Mała” Edukacyjna Wartość Dodana)
 • Doskonalenie  systemu zindywidualizowanej pomocy wszystkim potrzebującym  uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Stwarzanie możliwości osiągnięcia sukcesu każdemu uczniowi

2. Rozwijanie umiejętności logicznego i samodzielnego  myślenia, wnioskowania  poprzez:

 • Stosowanie odpowiednich metod i technik pracy
 • Stosowanie ćwiczeń rozwijających myślenie krytyczne, twórcze, refleksyjne i logiczne
 • Ćwiczenie wyobraźni
 • Stosowanie ćwiczeń zmierzających do poszukiwania, badania, uogólniania i rozwijania pomysłów
 • Stwarzanie na lekcjach sytuacji  do sprawdzania pomysłów i rozwiązywania ich oraz podejmowania decyzji na  podstawie dostarczonych faktów i doświadczeń
 • Kształtowanie umiejętności  myślenia matematycznego i wykorzystywania jego elementów  w rozwiązywaniu  codziennych problemów

3. Nauczanie  porozumiewania się w dwóch z trzech języków         (angielskim, francuskim, niemieckim)  poprzez:

 • Rozpoczynanie nauki dwóch  języków  obcych  w klasie pierwszej
 • Wprowadzanie  nauki trzeciego języka obcego jako nadobowiązkowego od klasy czwartej
 • Tworzenie i prowadzenie klas o poszerzonym programie nauki języka obcego od klasy czwartej
 • Udział w konkursach językowych na szczeblu szkolnym, miejskim i wojewódzkim
 • Wystawianie sztuk teatralnych/krótkich form teatralnych w języku obcym
 • Udział w  wojewódzkich przeglądach teatrów obcojęzycznych, piosenki obcojęzycznej itp.
 • Stosowanie kart pracy opracowanych przez nauczycieli języka francuskiego i niemieckiego
 • Organizowanie spotkań i wyjazdów międzynarodowych z udziałem nauczycieli i uczniów
 • Umożliwienie uczniom podejścia do egzaminu DELF z języka francuskiego.

4. Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez:

 • Wskazywanie uczniom ich mocnych i słabych stron z ukierunkowaniem na  rozwijanie uzdolnień
 • Prowadzenie kół zainteresowań zgodnych z potrzebami dzieci
 • Proponowanie uczniom atrakcyjnych możliwości spędzania wolnego czasu
 • Proponowanie uczniom sposobów rozwijania zainteresowań w ośrodkach pozaszkolnych
 • Współpraca z  Miejskim Ośrodkiem Kultury, Biblioteką Miejską, Teatrem Lalki  i  Aktora w Opolu, Teatrem Jana Kochanowskiego w Opolu,  Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach, Uniwersytetem Opolskim, Parkami Krajobrazowymi Opolszczyzny, Polskim Związkiem Wędkarskim, innymi szkołami i wszelkimi instytucjami wspierającymi pracę szkoły
 • Prowadzenie  edukacji teatralnej
 • Możliwość wzięcia udziału w wielu konkursach szkolnych, miejskich , wojewódzkich.
 • Tworzenie klas twórczego myślenia i działania
 • Udział w projektach edukacyjnych  współfinansowanych przez  Agencje Narodowa Comenius i undacje Współpracy Polsko-Niemieckiej

5. Rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej uczniów i nawyków zdrowego stylu życia:

 • Dalsze prowadzenie klas sportowych  pływackich i piłki nożnej
 • Prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej dla uczniów z wadami postawy. Udział w opolskim programie przeciwdziałania wadom postawy u dzieci.
 • Prowadzenie dla zainteresowanych uczniów zajęć rekreacyjno-ruchowych
 • Organizowanie rodzinnych turniejów  sportowych
 • Kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania się  poprzez pokazy zdrowej kuchni, pogadanki z dietetyczkami, sporządzanie przykładowych jadłospisów, zorganizowanie sklepiku szkolnego ze zdrową  żywnością, udział w programie „Owoce w szkole” oraz „Pięć porcji owoców i warzyw dziennie”
 • Propagowanie turystyki pieszej i rowerowej
 • Organizacja obozów i wycieczek szkolnych
 • Prowadzenie zajęć rekreacyjno – sportowych w klasach  I-III
 • Wskazywanie – przykładem nauczycieli sportowców – amatorów – że sport jest dla wszystkich

6. Kształtowanie postaw społecznych opartych na wartościach  poprzez:

 • Realizacja  programu uczącego tolerancji
 • Realizacja  kształtowania postaw społecznych w Szkolnym Programie Wychowawczym
 • Promowanie wartości, które są bardzo ważne dla uczniów, nauczycieli i rodziców –np. wzajemnego szacunku, odpowiedzialności, współpracy
 • Ciągłe odnajdywanie płaszczyzny porozumienia we współpracy z rodzicami
 • Rozwijanie samorządności
 • Zwracanie szczególnej uwagi na to, aby uczeń potrafił współpracować z innymi ludźmi  bez uprzedzeń rasowych, kulturowych , religijnych
 • Uczenie dzieci rozpoznawania, analizowania i we właściwy sposób reagowania na zachowania  dyskryminacyjne i nielojalne
 • Poznanie przez uczniów indywidualnych różnic i praw wszystkich ludzi
 • Okazywanie tolerancyjności wobec innych poglądów
 • Rozwijanie umiejętności negocjacji i osiągania konsensusu
 • Zachęcanie dzieci do współpracy
 • Angażowanie się w akcje społeczne na rzecz innych
 • Współpraca z organizacjami  działającymi na rzecz innych ludzi: np. z Amnesty International, Polską Akcją  Humanitarną , stowarzyszeniami z terenu miasta i Polski.

7. Kształtowanie u nauczycieli umiejętności wychowawczych poprzez :

 • Organizowanie szkoleń na temat umiejętności wychowawczych
 • Kontynuowanie działalności „grupy wsparcia”, na spotkaniach której będą omawiane problemy wychowawcze
 • Prowadzenie rozeznania potrzeb wychowawczych i rozwiązywanie ich we współpracy nauczycieli z instytucjami świadczącymi pomoc pedagogiczno-psychologiczną
 • Zdobycie funduszy na prowadzenie zajęć w „Szkole dla rodziców”
 • Pozyskanie do współpracy rodziców
 • Uzgadnianie z rodzicami zasad postępowania uczniów w szkole i przestrzeganie ich  przez obie strony
 • Stwarzanie warunków i sytuacji do tego, aby wszyscy w szkole traktowali się ze zrozumieniem i poszanowaniem godności
 • Rozwiązywanie  każdej „trudnej sytuacji” na bieżąco
 • Konsekwencja w postępowaniu

8. Ciągła poprawa warunków pracy uczniów, nauczycieli i wszystkich pracowników – dbałość o bezpieczeństwo poprzez:

 • Wymianę wykładziny podłogowej na hollach i w niektórych klasach
 • Zakup komputerów jako odnowienie  sali informatycznej
 • Wymianę  stolarki drzwiowej
 • Remont wadliwie wykonanej i niszczejącej części ocieplenia budynku szkoły (sala gimnastyczna)
 • Wymiana skorodowanych rynien i rur spustowych,
 • „prześwietlenie” drzewostanu znajdującego się na terenie szkoły
 • Zakup laptopów dla każdego nauczyciela
 • Modernizacja okablowania sieci internetowej szkoły
 • Wprowadzenie e – dziennika
 • Wyposażenie klasopracowni w projektory cyfrowe
 • Doposażenie na bieżąco w pomoce dydaktyczne do nowej podstawy programowej
 • Ciągłe aktualizowanie  księgozbioru
 • Zakup wyposażenia do pracowni językowej
 • Stworzenie jeszcze jednego etatu dla nauczyciela –wychowawcy w świetlicy szkolnej

9. Wspieranie nauczycieli w ich rozwoju zawodowym poprzez:

 • Kierowanie na kursy kwalifikacyjne i doskonalące  zgodnie z zainteresowaniami nauczycieli i potrzebami szkoły
 • Tworzenie klimatu szkoły sprzyjającemu efektywnej pracy
 • Motywowanie  nauczycieli do pracy
 • Kontynuowanie „Dziewiątkowego banku dobrych praktyk – czyli systemu wzajemnego wspomagania nauczycieli”, który  jako pilotaż działał dwa lata temu, w formie coachingowej grupy wsparcia
 • Zachęcanie nauczycieli do dzielenia się swoimi doświadczeniami z innymi  w postaci publikacji artykułów w prasie specjalistycznej
 • Inspirowanie nauczycieli do podejmowania się realizacji innowacji pedagogicznych
 • Inspirowanie i wspomaganie nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie awansu zawodowego
 • Wzbogacanie zbiorów biblioteki szkolnej o pozycje przydatne w pracy
 • Badanie potrzeb edukacyjnych nauczycieli
 • Dostosowywanie szkoleń w  ramach WDN do potrzeb nauczycieli
 • Pomoc w kompletowaniu dokumentacji na komisje egzaminacyjne lub kwalifikacyjne

10. Rozwijanie różnych sposobów współpracy z rodzicami poprzez :

 • Wspieranie działalności Rady Szkoły i Rady Rodziców
 • Pomoc  socjalna dla potrzebujących rodzin, pozyskiwanie sponsorów
 • Współpraca ze świetlicami  socjoterapeutycznymi
 • Angażowanie rodziców w rozwiązywanie problemów w szkole
 • Organizowanie wspólnych działań rodziców , nauczycieli i uczniów
 • Organizowanie warsztatów „Szkoła dla rodziców”
 • Powoływanie grup wsparcia dla rodziców mających kłopoty wychowawcze  z dziećmi
 • Wykorzystywanie rodziców – ekspertów
 • Zbieranie opinii o szkole i oczekiwań wobec niej przez ankiety anonimowe
 • Udzielanie rzetelnej i wyczerpującej informacji o postępach dziecka
 • Organizowanie zebrań w przyjaznej atmosferze, które będą bardzo dobrze przygotowane
 • Przekazywanie rodzicom informacji o szkole (danych o wynikach nauczania, programach realizowanych w szkole, osiągnięciach uczniów, organizacji roku, planach szkoły) w formie raportów, folderów, broszur, strony WWW oraz podczas spotkań Rady Rodziców i Rady Szkoły.

Co może nas czekać i z czym należy się zmierzyć:

 • stale zmniejszający się przyrost naturalny,
 • emigracja zarobkowa młodych mieszkańców miasta,
 • zmiana postrzegania relacji nauczyciel – rodzic, szkoła – rodzic z punktu widzenia rodzica,
 • optymalizacja pracy świetlicy szkolnej w celu zabezpieczenia niezbędnej opieki nad dziećmi powierzonymi szkole,
 • zintensyfikowanie działań szkoły w obszarze szeroko rozumianej pomocy dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

IV. Podsumowanie

W  moich założeniach dotyczących pracy i rozwoju szkoły zawarłem spostrzeżenia wielu autorytetów (zarówno osób, jak i instytucji), które próbują wyznaczać kierunki rozwoju w Polsce. Tylko taka kompatybilność pozwoli na wyrównanie szans edukacyjnych przy jednoczesnym zachowaniu różnorodności form realizacyjnych oraz konkurencyjności placówki na lokalnym rynku edukacyjnym.

Mam świadomość, że osiągnięcie postawionych celów jest niemożliwe jednostkowo i w modelu indywidualnej pracy. Aby dążyć do ich realizacji konieczne jest pozyskanie w pierwszej kolejności nauczycieli, którzy podzielą moją wizję, przedyskutują ją, przetransponują, zmienią lub elementy usuną w drodze konstruktywnej dyskusji, a w następnym rzędzie uczniów wraz  z ich rodzicami. Tylko w takim trójstronnym porozumieniu opartym na dialogu można podjąć się działań wytyczonych w powyższej koncepcji.

Reasumując: moja wizja szkoły jest oparta na dialogu, mądrości i konsekwencji.

azoty_start_1092_671
azoty_niebieski_1092_671
azoty_bialy_1092_671