UKRAINA   POLSKA

PRZEDSTAWICIELE RADY RODZICÓW rok 2023/2024

KLASA

WYCHOWAWCA

IMIĘ I MAZWISKO RODZICA

1A

mgr Agnieszka Nagórna

Joanna Kubiak

1B

mgr Agnieszka Cembala

Aleksandra Chyłek

1S

mgr Joanna Ligenza

Agnieszka Łempicka

2A

mgr Grażyna Goły

Jakub Krzywy

2B

mgr Małgorzata Irla

Katarzyna Jurczyga

2S

mgr Izabela Wientzek

Karolina Pawełek

3A

mgr Iwona Krupa

Agata Zdebska -Walat

3B

mgr Urszula Borucka

Marta Wróbel

3P

mgr Żymełka Agnieszka

Angelika Swaczyna

3S

mgr Tomanek Katarzyna

Paweł Zaremba

4A

mgr Wioletta Sikorska

Anna Dec-Śliwińska

4B

mgr Ilona Składny

Patrycja Palt

4S

mgr Marlena Młynarczyk

Beata Skrzypczak

5A

mgr Estera Liebert-Kraska

Marta Łucyszyn

5MS

mgr Kornelia Lerch-Kozula

Małgorzata Rudzki

6A

mgr Mitura Anna

Karolina Wencel

6B

mgr Daniel Krzyszczak

Ilona Malarz

6S

mgr Dziewanowska Ewa

Izabela Gregorczyk

7A

mgr Katarzyna Szałas

Aleksandra Dronia

7B

mgr Agnieszka Harnos

Joanna Traczyk-Główka

7S

mgr Barbara Materla

Alina Nowicz

8A

mgr Aleksandra Krużołek

Tomasz Bonk

8S

mgr Anna Miszkiewicz

Katarzyna Miraszewska

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW 

Rozdział I 
Nazwa reprezentacji rodziców 

§1 
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 9 w Kędzierzynie-Koźlu. 

Rozdział II 
Cele i zadania Rady Rodziców 

§2 
1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także występowanie do innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
2. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności: 
1) Pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły, 
2) Gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania statutowej działalności szkoły, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy, 
3) Zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami szkoły rzeczywistego wpływu na działalność szkoły , wśród nich zaś : 
a. Znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole i w klasie. 
b. Uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego postępów i trudności w nauce. 
c. Znajomości wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 
d. Uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci. 
e. Wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły. 
f. Określanie wewnętrznej struktury i trybu pracy rady, trybu przeprowadzania wyborów do rady, oraz zasad wydatkowania gromadzonych funduszy. 
3. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 
1) Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: 
a. programu wychowawczego szkoły 
b. programu profilaktyki szkoły 
2) Opiniowanie projektu planu finansowego szkoły składanego przez dyrektora szkoły 
3) Opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania oraz szkolnego zestawu podręczników, 
4) Wyrażanie opinii na temat pracy nauczycieli po odbyciu stażu na kolejny stopień awansu zawodowego 
5) Proponowanie wniesienia zmian zapisów w statucie szkoły 
6) Określanie wzoru jednolitego stroju dla uczniów lub jego zniesienie. 

Rozdział III 
Organizacja działania ogółu rodziców i Rady Rodziców 

§3 
1. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów. 
2. Podstawowym ogniwem organizacyjnym rodziców jest Rada Oddziałowa, którą tworzą rodzice uczniów danej klasy. 
3. Wyboru dokonuje się na pierwszym zebraniu rodziców danej klasy w roku szkolnym w wyborach tajnych, w których jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. 
4. Przewodniczący Rady Oddziałowej jest przedstawicielem rodziców danej klasy w Radzie Rodziców szkoły. Może on być przedstawicielem w następnych latach szkolnych, jeżeli Rada Oddziałowa tak zdecyduje. 
5. Rada Rodziców wybiera spośród siebie w wyborach tajnych zarząd jako wewnętrzny organ kierujący pracami rady. 
6. Zarząd Rady Rodziców składa się co najmniej z 4 członków , tak aby można było utworzyć funkcje: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika. Zarząd dokonuje swego ukonstytuowania na pierwszym swoim posiedzeniu. 
7. Zarząd Rady Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły robocze spośród członków Rady Rodziców i spośród innych rodziców, oraz osób współdziałających z rodzicami spoza szkoły (jako ekspertów), dla wykonania określonych zadań. 
8. Radę Rodziców reprezentuje na zewnątrz jego przewodniczący lub inny wybrany przedstawiciel.

§4
1. Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa jeden rok, od września (wybór nowej rady) do września następnego roku (przekazanie dokumentów i sprawozdania nowej radzie). 
2. W przypadku opuszczenia szkoły przez dzieci członków zarządu w czasie trwania kadencji dokonuje się wyborów uzupełniających. 
3. W przypadku, gdy opuszczają szkołę dzieci przewodniczącego Rady Rodziców, przeprowadzane są nowe wybory do zarządu. 

Rozdział IV 
Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców i jej organy wewnętrzne

§5
1. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy regulaminowego składu danego organu. 
2. Listę uczestników posiedzenia danego organu oraz quorum ustala każdorazowo sekretarz organu lub przewodniczący. 
3. Uchwały są protokołowane w księdze protokołów Rady Rodziców szkoły. Oddziałowe Rady Rodziców decydują same czy protokołować swoje zebrania. 

Rozdział V 
Wybory do organów Rady Rodziców 

§6 
1. Ustala się następujący porządek obrad zebrania wyborczego rady rodziców: 
1) Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania, oraz komisji skrutacyjnej -wybory te są jawne 
2) Ustalenie przez przewodniczącego zebrania listy obecności i stwierdzenie prawomocności zebrania 
3) Przypomnienie zasad wyborczych 
4) Ustalenie listy kandydatów na przewodniczącego Rady Rodziców 
5) Wybór przewodniczącego Rady Rodziców 
6) Wybór pozostałych członków zarządu Rady rodziców: zastępcy, sekretarza i skarbnika 
2. Wybory przewodniczącego odbywają się w głosowaniu tajnym. 
3. Zgłoszenia kandydatów na przewodniczącego Rady Rodziców mogą dokonać jedynie członkowie Rady Rodziców przybyli na zebranie. 
4. Kandydat na przewodniczącego Rady Rodziców musi wyrazić zgodę na kandydowanie. 
5. Wybory przewodniczącego Rady Rodziców odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez członków Rady Rodziców. 
6. Za wybranego przewodniczącego Rady Rodziców uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów. 
7. W przypadku otrzymania przez kandydatów równej liczby głosów o wyborze przewodniczącego Rady Rodziców rozstrzyga kolejna tura wyborów. 
8. Wybory zastępcy Rady Rodziców, sekretarza i skarbnika przeprowadza się oddzielnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. 
9. Zgłoszenia kandydatów na zastępcę, sekretarza i skarbnika Rady Rodziców mogą dokonać jedynie członkowie Rady Rodziców, którzy przybyli na zebranie. 
10. Kandydaci na zastępcę, sekretarza i skarbnika Rady Rodziców muszą wyrazić zgodę na kandydowanie. 
11. Wybory zastępcy, sekretarza i skarbnika Rady Rodziców odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez członków Rady Rodziców. 
12. Za wybranego zastępcę, sekretarza i skarbnika Rady Rodziców uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów. 
13. W przypadku otrzymania przez kandydatów równej największej liczby głosów o wyborze rozstrzyga kolejna tura wyborów. 
14. Nowo wybrany organ ma obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym swoim posiedzeniu. 

Rozdział VI 
Ramowy plan pracy Rady Rodziców i jej organów 

§7 
1. Posiedzenie Rady Rodziców jest zwoływane przez jego zarząd nie rzadziej niż raz w roku szkolnym. 
2. Zebranie Rady Rodziców może być zwoływane także w każdym czasie na wniosek co najmniej 3 członków Rady Rodziców, na wniosek dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej i Rady Szkoły – złożony do zarządu rady.

§8 
1. Zarząd Rady Rodziców obraduje nie rzadziej niż jeden raz na kwartał. Na posiedzenia zarządu zaprasza się dyrektora szkoły, przewodniczącego Rady Szkoły i inne osoby (w zależności od potrzeb) 
2. Posiedzenia zarządu rady są protokołowane w księdze protokołów Rady Rodziców, za którą ponosi odpowiedzialność sekretarz zarządu.

§9 
1. Zebrania rodziców poszczególnych klas odbywają się z inicjatywy samych rodziców lub wychowawcy klasy.

Rozdział VII 
Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców 

§10 
1.Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z następujących źródeł : 
-z dobrowolnych składek rodziców, 
-z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji, do których zwraca się zarząd rady, 
-z dochodowych imprez organizowanych przez radę rodziców dla rodziców i mieszkańców środowiska szkoły;

§11 
1. Wysokość składki rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego . 
2. Propozycję wysokości składki przedstawia zarząd rady. 
3. Jeżeli do szkoły uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców, składkę płaci najmłodsze dziecko uczęszczające do szkoły, pozostali są zwolnieni z wnoszenia składki.

§12 
1. Wydatkowanie środków rady rodziców odbywa się na podstawie preliminarza wydatków na dany rok szkolny, zatwierdzonego każdorazowo przez zarząd Rady Rodziców. 
2. Roczny preliminarz wydatków nie może być sprzeczny z niżej zamieszczonym ramowym preliminarzem wydatków rady rodziców. 

Ramowy preliminarz wydatków Rady Rodziców 

A. Wydatkowanie środków pochodzących ze składki rodziców odbywa się następująco: 
1. 10% z każdej wpłaty przeznaczane jest na czasowe dofinansowanie obiadów lub przyborów szkolnych dla dzieci z rodzin znajdujących się czasowo w trudnej sytuacji finansowej. Z wnioskiem o dofinansowanie uczniów mogą występować rodzice, wychowawca, pedagog szkolny, dyrektor
2. 20% środków pozostałych po odliczeniu kwoty określonej w pkt. 1 zebranych przez rodziców danej klasy jest do dyspozycji rady oddziałowej. Decyzję o ich przeznaczeniu podejmuje rada oddziałowa w porozumieniu z wychowawcą klasy. Główne cele wydatkowania tych środków to: dofinansowanie imprez klasowych, wycieczki, upiększenie sali klasowej, inne wydatki na rzecz całej klasy. 
3. Pozostała część środków ze składki rodzicielskiej jest przekazywana do dyspozycji zarządu rady. 
4. Zarząd rady może wydatkować te środki na następujące cele:
• dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym jak Dzień Patrona, Dzień Dziecka , finały szkolne konkursów przedmiotowych, sportowych i innych,
• sfinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań, 
• nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów i zespołów artystycznych i sportowych, 
• sfinansowanie części kosztów reprezentacyjnych zespołów artystycznych w szkole, 
• zakup książek , środków dydaktycznych i sprzętu technicznego do wysokości 10% środków przeznaczonych na te cele przez organ prowadzący szkołę, 
• wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości i rachunkowości rady, 
• inne wydatki. 

B. Wydatkowanie środków Rady Rodziców pochodzących z innych źródeł: 
-dofinansowanie celów ustalonych w punkcie A.3, 
-finansowanie własnych projektów rady jak budowa nowej pracowni lub gabinetu przedmiotowego, wyposażenie szkoły w określona aparaturę, renowacja urządzeń , itp. 

C. Sposób wydatkowania środków rady może w części być zależny od życzeń czy wskazania celów przez osoby lub organizacje wpłacające środki na rzecz rady. W takim przypadku zarząd rady nie może wydatkować tych środków na inne cele bez uzyskania zgody ofiarodawców. 

Rozdział VIII 
Obsługa księgowo-rachunkowa środków finansowych Rady Rodziców 

§13 
1. Do obsługi księgowo-rachunkowej funduszy Rady Rodziców, prowadzenia księgowości oraz obsługi rachunkowej użytkowników funduszy zgodnie z zatwierdzonym preliminarzem prowadzi księgowa wyznaczona przez Radę Szkoły. 
2. Zarząd wyznacza skarbnika rady rodziców do pełnienia bezpośredniego nadzoru nad pracą księgowego. 
3. Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy. 

Rozdział IX 
Postanowienia końcowe 

§14 
1. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły przewodniczący Rady Rodziców bierze udział w organizowanych przez dyrektora szkoły spotkaniach przedstawicieli wszystkich organów szkoły . 
2. Rada Rodziców poprzez różne formy swego działania zapewnia realizację uprawnień ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej. 
3. W przypadku nie respektowania tych uprawnień przez dyrekcję szkoły lub podległych jej pracowników, a także przez Radę Pedagogiczną czy Radę Szkoły zarząd rady może złożyć pisemne zażalenie na tego rodzaju stan rzeczy do dyrektora szkoły i ma prawo do wyczerpującej odpowiedzi. 
4. W przypadku konfliktu Rady Rodziców z innymi organami szkoły, wynikającego z powodów wymienionych w punkcie 3 , zarząd rady ma prawo zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego szkołę.

§15 
1. Zarząd Rady Rodziców, może być odwołany z funkcji przed upływem kadencji, jeśli gremium, które dokonało ich wyboru postanowi ich odwołać. 
2. Odwołanie dokonuje się przez podjęcie uchwały wg procedury ustalonej w rozdziale IV niniejszego regulaminu.

§16 
Rada rodziców posługuje się pieczątka podłużną o treści: 

Rada Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 
Kędzierzyn-Koźle ul Gagarina 3 

a także pieczątką do operacji finansowych, identyczną jak poprzednia, z dodatkiem w postaci numeru konta.

§17 
1. Kwestie nie zawarte w regulaminie, reguluje Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. wraz z późniejszymi jej zmianami.

§18
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

azoty_start_1092_671
azoty_niebieski_1092_671
azoty_bialy_1092_671