UKRAINA   POLSKA

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://www.psp9.kursor.pl/

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jurija Gagarina w Kędzierzynie-Koźlu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szkoły.

 • Data publikacji strony internetowej: 06.10.2011r.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 25.01.2023r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

Materiały nie posiadają napisów dla osób niesłyszących;

Niektóre pliki graficzne nie posiadają opisu alternatywnego;

Formularze mogą nie zawierać dowiązań do etykiet tekstowych;

Używane są standardowe skróty klawiaturowe;

Powyższe dotyczy przede wszystkim treści , które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-10-14.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Waldemar Maj, wmaj@kursor.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 483 30 34. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 im.Jurija Gagarina przy ul.J.Gagarina 3 w Kędzierzynie-Koźlu

 • Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 • Do budynku prowadzą 3 wejścia. Budynek jest dwu-piętrowy.
 • Do wejścia z przodu budynku prowadza schody. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Do wejścia z tyłu budynku nie ma schodów zewnętrznych na klatce schodowej. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Do wejścia od strony sali gimnastycznej prowadzą schody . Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Przy wejściu z przodu  budynku znajduje się winda dla osób  niepełnosprawnych, którą można wjechać tylko na parter szkoły. Brak windy na wyższe kondygnacje  budynku.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
 • Przed wejściem do budynku wyznaczone jest 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Brak ograniczeń dla wstępu do placówki psów asystujących.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 • W budynku brak pętli indukcyjnej.

 

Data aktualizacji 25.01.2023r.

azoty_start_1092_671
azoty_niebieski_1092_671
azoty_bialy_1092_671