UKRAINA   POLSKA

Praca opiekuńczo –wychowawczo - dydaktyczna świetlicy szkolnej PSP9 w roku szkolnym 2021/2022
Praca opiekuńczo –wychowawczo – dydaktyczna świetlicy szkolnej PSP9 w roku szkolnym 2021/2022

Świetlica szkolna na przestrzeni roku szkolnego 2021/2022 objęła opieką 204 uczniów. Sprawowałyśmy opiekę także nad uczniami klas starszych, którzy nie uczęszczali na religię lub baseny, czyli w trakcie ich okienek.

Działalność opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczna świetlicy oparta była o tematykę zajęć związanymi z porami roku i poszczególnymi świętami, skorelowana z rocznym planem pracy PSP9. Szczególnym naciskiem została objęta higiena w związku z wprowadzonymi nakazami sanitarnymi. Obejmowała różnorodne zajęcia organizowane przez nauczycieli pod adresem dzieci i z ich udziałem.

W zakres owych zajęć wchodziły:
• zajęcia o tematyce prozdrowotnej i higienicznej
• gry i zabawy ruchowe w sali, na holu, na podwórku szkolnym – ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia percepcji wzrokowej, ruchowej i słuchowej
• gry i zabawy dydaktyczne – ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia umiejętności spostrzegania, kojarzenia i logicznego myślenia
• zajęcia plastyczne (z wykorzystaniem szerokiego wachlarza technik plastyczno-technicznych)
• zajęcia pozwalające kształtować odpowiedzialność za siebie i za innych oraz codzienne wdrażanie takich zachowań w społeczności świetlicowej
• zajęcia literacko – czytelnicze (słuchanie i czytanie tekstu ze zrozumieniem)
• zajęcia muzyczno – taneczne
• zajęcia kształtujące pozytywne zachowania w szkole, poza szkołą, w miejscach publicznych – ze szczególnym uwzględnieniem tematyki bezpieczeństwa oraz kształtowania odpowiedzialności za mienie szkoły, siebie i kolegów
• zajęcia dotyczące kształtowania pożądanych postaw bezpiecznego zachowania się uczniów oraz właściwego reagowania na akty wandalizmu
• gry i zabawy integrujące grupę
• gry i zabawy zapobiegające agresji u dzieci w młodszym wieku szkolnym
i wyrabiające dobre nawyki związane z bezpieczeństwem podczas zabaw
• gry i zabawy wyciszające
• zajęcia indywidualne z dziećmi mającymi specjalne potrzeby edukacyjne i społeczne
• spacery i wycieczki
• konkursy (w miarę możliwości)
• zajęcia łączące wiedzę z praktyką
• zajęcia informatyczne – bezpieczeństwo w Internecie
• zajęcia dotyczące profilaktyki uzależnień
• zajęcia dotyczące rozwijania zainteresowań i kształtowania orientacji zawodowej
• zajęcia kulinarne – degustacje (w miarę możliwości)
• zajęcia rozwijające logiczne myślenie
• zajęcia przyrodnicze
• zajęcia kształtujące postawy patriotyczne ucznia przez celebrowanie ważnych wydarzeń z historii narodu i regionu.

Podczas większości w/w zajęć nauczyciele wychowawcy wskazywali dzieciom zastosowania praktyczne, zdobytej wiedzy czyli gdzie i jak wiadomości poznane podczas zajęć można wykorzystać w życiu codziennym.
Każdy spośród zatrudnionych w świetlicy nauczycieli-wychowawców realizował zaplanowane zadania w korelacji z działaniami pozostałych koleżanek w oparciu o wcześniejsze założenia zapisane w rocznym planie pracy dydaktyczno – wychowawczym świetlicy, ale jednocześnie zróżnicowanym, swoistym, opartym o swoje punkty widzenia i potrzeby dzieci.

1.09.2021 r. odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych na którym były omówione podstawowe zasady organizacyjne pracy świetlicy.

Przegląd działalności świetlicy w poszczególnych miesiącach roku szkolnego 2021/2022

Wrzesień
Pierwszego września po uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego odbyło się zebranie z rodzicami uczniów klas pierwszych, którzy będą uczęszczali do świetlicy szkolnej.
Poruszane były następujące kwestie:
– omówienie regulaminu świetlicy,
– zapoznanie rodziców z ogólnymi zasadami panującymi w świetlicy szkolnej tj. rodzaje zajęć, opuszczanie świetlicy przez dzieci, zasady korzystania z posiłków, rodzaje i terminy płatności,
– bezpieczeństwo sanitarne
– odbieranie dzieci sześcioletnich ze świetlicy (tylko przez osoby dorosłe),
– zgłaszanie problemów rozwiązywanych w ścisłej współpracy z wychowawcami, aby każde dziecko mogło czuć się dobrze w świetlicy– w tym roku głównie telefonicznie.

Następnie rodzice mieli możliwość poboru karty zapisu i uzyskania dodatkowych informacji.

Do 10.09.2021 r. opracowano:
– roczny plan pracy w świetlicy,
– plan godzin nauczycieli – wychowawców,
– plan administracyjny.

1.09.2021 r. w świetlicy został wprowadzony dziennik elektroniczny na nowy rok szkolny. Wspólnie zbieraliśmy karty zapisu do świetlicy i karty upoważniające do odbioru dzieci wraz ze stosownym formularzem RODO. Nauczyciele wpisywali dzieci do dziennika elektronicznego świetlicy. Został wspólne stworzony plan pracy nauczycieli świetlicy.

• Cykl zajęć mających na celu zaznajomienie dzieci z:
– regulaminem świetlicy,
– Kartą Reguł Życia w Szkole i Kartą Reguł Życia w Świetlicy,
– zasadami sanitarnymi
– zasadami zachowania się w stołówce szkolnej,
– zasadami zachowania się na podwórku – przypomnienie i uzupełnienie opracowanego wspólnie z dziećmi „Regulaminu zabaw i zajęć na podwórku szkolnym i podczas pobytu w świetlicy”,
– zasadami zgłaszania się do świetlicy i zwolnień ze świetlicy (dziecko może być zwolnione ze świetlicy wyłącznie po przedłożeniu pisemnego zwolnienia od rodziców bądź po osobistym odebraniu go przez rodziców lub osoby upoważnione)

• „Bezpieczna droga do szkoły”

Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa w szkole oraz zasadami ruchu drogowego w obrębie szkoły. Poznanie regulaminu świetlicy i stosowanie go w życiu codziennym – szczególnie przez dzieci klas pierwszych.
Rozwijanie umiejętności oszacowania skutków niebezpiecznych działań i zachowań.

• Rozpoczęcie świetlicowego projektu /Zabawa Sztuką/Ogólnopolski Projekt Edukacyjny
W ramach projektu, przez cały rok realizowane były zadania:
Festiwal twórczości
Dzień drzewa
Sztuka ekspresyjna
Nasze emocje
Dzień rzeźby
Żywy obraz
Wielcy malarze
Wykonawcy: Barbara Michnik

• Międzynarodowy dzień kropki/ Festiwal twórczości
-czytanie bajki o kropce P. Reynolds
– tworzenie swojej kreatywnej kropki
-układanie przedmiotów z kółek
-praca plastyczna/stempelki z patyczków do uszu
-kropkowa rewia mody
Wykonawcy: Barbara Michnik

• Projekt edukacyjny realizowany z patronatem Uniwersytetu Dziecka „Superbohaterzy nauki. Dokąd może nas zaprowadzić ciekawość”.
– projekt realizowany przez cały rok szkolny,
– rozwijający ciekawość i logiczne myślenia,
– odpowiada na nurtujące dzieci pytania dotyczące zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych w naszym otoczeniu,
– uczy współpracy w grupie,
Wykonawcy: Milena Chromczak

Październik

• Dzień drzewa
Zajęcia w plenerze – malowanie drzewa techniką frottage, z użyciem darów jesieni.
Świetliki zainspirowane „Sztuką ziemi” wykonały panią jesień, drzewo i kilka zwierzątek.
Dzieci zainspirowane dziełem G.Klimta stworzyły własne drzewo z masy porcelanowej.
Wykonawcy: Barbara Michnik

• Zajęcia o tematyce jesiennej
Obserwacja zmian zachodzących w jesiennej przyrodzie.
Na podstawie wielu ciekawych artykułów oraz filmików edukacyjnych poznaliśmy zmiany zachodzące w przyrodzie, dowiedzieliśmy się dlaczego liście zmieniają kolor, poznaliśmy nazwy zwierząt leśnych oraz nazwy darów jesieni, obserwowaliśmy przyrodę podczas wspólnych spacerów. Uczestniczyliśmy również w zajęciach plastycznych wykonując szereg prac za pomocą różnorodnych technik plastycznych.
Wykonawcy: nauczyciele świetlicy

• Zabawa sztuką/mandale
Zapoznanie z rodzajami mandali i techniką ich tworzenia, a następnie wykonanie wspólnych dzieł z masy porcelanowej, ziaren, nasion i liści. To była prawdziwa kreatywna i wyciszająca zabawa.
Wykonawcy: Barbara Michnik

• Obchody Światowego Tygodnia Zwierząt.
Świetliczaki obchodziły Światowy Tydzień Zwierząt. Zapoznały się z prezentacją ukazującą im zwierzęta pochodzące ze wszystkich kontynentów. Usystematyzowano dzieciom miejsce zamieszkania oraz warunki życia najdzikszych stworzeń. Dzieci dowiedziały się informacji, co dają ludziom zwierzęta hodowlane. Jednocześnie poznały kodeks szacunku dla zwierząt oraz ich praw. Dodatkowo wykonały pracę plastyczną „zwierzęta z ręki”.
Wykonawcy: Milena Chromczak

• Święto Zmarłych
Dzieci ze świetlicy uczestniczyły w wielu pogadankach na temat Święta Zmarłych oraz sposobów w jaki można czcić ich pamięć. Wspominaliśmy naszych bliskich, którzy odeszli. Ponadto dzieci poznały również obrzędy związane z Halloween, zwyczajem związanym z maskaradą i odnoszącym się do święta zmarłych, obchodzonym w wielu krajach w wieczór 31 października, czyli przed dniem Wszystkich Świętych. Odniesienia do Halloween są często widoczne w kulturze amerykańskiej.
Wykonawcy: nauczyciele świetlicy
• Uroczyste pasowanie na świetliczaka klas pierwszych
Ślubowanie klas pierwszych-test znajomości świetlicowych zasad, łamańce językowe, bajkowe zagadki, złożenie uroczystej przysięgi.
Wykonawcy: Katarzyna Hunek

Listopad

• Akcja charytatywna – kolorowe kredki
Przez cały miesiąc zbieraliśmy kolorowe kredki. Wspólnie segregowaliśmy je wg kolorów, temperowaliśmy a następnie zostały spakowane i wysłane. Zostały one przekazane potrzebującym dzieciom z ośrodków opiekuńczo-wychowawczych. Najbardziej zaangażowani uczestnicy otrzymali certyfikaty i punkty dodatnie.
Wykonawcy: Barbara Michnik
• Andrzejki
Graliśmy w andrzejkowe memory, labirynt z kodowaniem i wróżbą oraz matematyczną kolorowankę z wesołą czarownicą. Każdy mógł sobie powróżyć i poznaliśmy historię tego święta.
Wykonawcy: nauczyciele świetlicy

• 11 listopada
Świetliczaki uczestniczyły w szeregu zajęć dotyczących odzyskania Niepodległości. Uczniowie poznali zarys historyczny święta w trakcie licznych prelekcji, prezentacji oraz pogadanek. Obejrzeliśmy film „Animowana Historia Polski” i wysłuchaliśmy najpiękniejszej pieśni patriotycznej „Rota”. Dzieci wspólnie śpiewały pieśni: „O mój rozmarynie”, „Przybyli Ułani”, „Piłsudski na kasztance”.
Uczniowie wykonali również wiele prac plastycznych: symbole narodowe (godło oraz flagę), polskie krajobrazy, ilustracje swojego miasta, swojej okolicy. Przypomnieliśmy sobie również tekst hymnu państwowego. To był dla nas, młodych Polaków, wyjątkowy czas, czas zadumy nad istotą wolności.
Wykonawcy: nauczyciele świetlicy
• Dzień Pluszowego Misia
25 Listopada świetliczaki obchodziły dzień Pluszowego Misia. Z tej okazji poznały historię powstania święta. Obejrzały prezentację o znanych misiach towarzyszących nam podczas czytania i oglądania bajek: miś Koralgol, miś Paddington, miś
uszatek, Kubuś Puchatek. Wykonali prace plastyczną oraz obejrzeli bajki z dawnych lat. Jako niespodziankę, została przygotowana makieta misia – fotobudka, w której nasi podopieczni mogli wykonać sobie zdjęcia. Cała relacja została umieszczona na facebooku.
Wykonawcy: Milena Chromczak
Grudzień

• Mikołajki
dzieci zapoznały się z legendarną historią świętego Mikołaja, wykonały prace plastyczną o „Mikołaju”.
Wykonanie kartonowego, mikołajkowego muzeum z fotografii dzieci i zamieszczenie zdjęć na gazetce. 6 grudnia uczniowie świetlicy otrzymali słodycze mikołajkowe, przygotowane przez wychowawców świetlicy. Były zabawy, gry i bajka o Świętym Mikołaju. Odwiedził nas oczywiście Mikołaj, który wręczył świetlikom duży komplet klocków.
Przygotowanie grupy dzieci z klas 2a i 2b, do udziały w występie artystycznym w czasie Jarmarku Świątecznego – zaprezentowanie piosenki „Aniołki

• Święta Bożego Narodzenia
Dzieci zapoznały się z tradycją świąt, wykonały szereg prac plastycznych związanych z tą tematyką. Nowością były ozdoby choinkowe wykonane z cekinów i styropianu. Wykonaliśmy świąteczną fotobudkę.

Wykonawcy: nauczyciele świetlicy
• Konkurs na najoryginalniejszą ozdobę choinkową

Konkurs przeznaczony dla klas I-III, w trzech kategoriach klas I, II, III. Rozwiązanie konkursu miało miejsce 17 grudnia. Cel: rozwijanie pasji plastycznych.
Wszystkim uczestnikom zostały przyznane dyplomy oraz nagrody. Prace uczniów można było podziwiać na świetlicowej wystawce. Relacja z wydarzenia została opublikowana na facebook’u szkoły.
Wykonawcy: Katarzyna Hunek

Styczeń
• Dzień babci i dziadka.
Pogadanki tematyczne, prezentowanie pamiątkowych fotografii naszych krewnych. Wykonanie lapbook’a dla babci i dziadka. Nauka piosenki „Czacza dla babci i dziadka”

• Bezpieczne ferie
Przeprowadzone zostały zajęcia o tematyce/bezpieczne ferie, z uwzględnieniem aktualnej sytuacji pandemii. Rozmawiałyśmy z dziećmi o kwarantannie narodowej, wprowadzonymi obostrzeniami i koniecznością przestrzegania ich. Duży nacisk kładłyśmy na uświadomienie dzieciom, aby czas ferii był dla nich okresem aktywnego wypoczynku, spacerów na świeżym powietrzu i zabaw z najbliższymi.

• Dokarmianie ptaków – odbył się cykl zajęć dotyczący dokarmiania ptaków we właściwy sposób z uwzględnieniem dobranego pożywienia, świeżości i czasu trwania. Zorganizowaliśmy zbiórkę pokarmu dla ptaków, którą wykorzystujemy do dokarmiania w karmnikach znajdujących się na terenie szkoły. Wykonaliśmy kilka karmników, które zostały zawieszone przed oknem świetlicy.

Wykonawcy: nauczyciele świetlicy

Luty

• Dzień sztuki ekspresyjnej i żywego obrazu

W ramach projektu „Zabawa sztuką” świetliki uczestniczyły w zajęciach sztuki ekspresyjnej:

*Eksperyment zainspirowany twórczością W. Fangora – „Obrazy malowane na mleku”
*Odkrywanie emocji i obrazów na podstawie fragmentów utworów muzyki klasycznej.
*Zabawa kształtem i formą połączone ze stymulacją wielozmysłową.
*Świetliki podjęły się wykonania obrazów malowanych nożyczkami. Inspiracją dla nich było poznanie twórczości Henriego Matisse.

Zajęcia tego rodzaju rozwijają wyobraźnię i kreatywność dziecka, a także pozytywnie wpływają na emocje. Dzieci świetnie bawiły się

Wykonawca: Barbara Michnik

• Dzień kota
Zajęcia plastyczno-czytelnicze w związku z Dniem Kota. Wykonanie opasek z kotem i prac plastycznych. Oglądanie prezentacji na temat kocich zwyczajów, ras i rodzajów. Wykonanie wystawki.

• Walentynki w świetlicy
Wykonanie fotobudki, w której dzieci mogły robić sobie zdjęcia z koleżankami lub kolegami.
Dzieci poznały pochodzenie tego święta. Uczniowie wykonują walentynkę samodzielnie albo wg podanego wzoru i ofiarowują je osobom, które kochają.

Wykonawcy: nauczyciele świetlicy

Marzec
• Przedwiośnie – pogadanka na temat zmian w przyrodzie i poznanie nazw i wyglądu pierwszych pojawiających się kwiatów. Sporządzenie gazetki z użyciem powstałych prac plastycznych

• Wiosna w świetlicy – dzieci wykonały szereg prac plastycznych o tematyce wiosennej, szukały pierwszych oznak wiosny, rozpoznawały wiosenne kwiaty w przyblokowych ogródkach, prowadziły obserwacje pogody.

Wykonawcy: nauczyciele świetlicy

• Światowy dzień wody
Prezentacje multimedialne dot. oszczędzania wody.
Zajęcia plastyczne, gry planszowe oraz puzzle o tematyce ekologicznej.
Przez cały tydzień dzieci uczestniczyły w różnorodnych zajęciach:
• poznały właściwości wody i jej znaczenie dla świata
• wykonały plakat na temat obiegu wody w przyrodzie
• obejrzały prezentację o wodzie i filmiki edukacyjne /Co żyje w wodzie?
• wykonały kilka doświadczeń /chemiczne przygody z kropelką wody

Wykonawca: Katarzyna Hunek, Barbara Michnik

• Muffinki dla dziewczynki
Akcja zakończyła się ogromnym sukcesem. Zebraliśmy rekordowo dużą sumę, bo aż 1350 zł (około 290euro). Zebrana suma znacznie przekracza koszt rocznego utrzymania ucznia w Afryce, więc możliwe będzie zapewnienie dodatkowych potrzeb naszej podopiecznej. Mamy nadzieję, że zebrane pieniądze pomogą spełnić jej marzenie. Pieniądze zostaną przelane na konto Referatu Misyjnego Prowincji św. Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych dla Pascaline Sawadogo.

Wykonawcy: wychowawcy świetlicy

• Konkurs „Pisanka/kiermasz”

W okresie postu uczniowie wraz z rodzicami przygotowali przepiękne świąteczne ozdoby: pisanki, baranki, wieńce. We wtorek 12.04.2022r, z przyniesionych ozdób odbył się Kiermasz Wielkanocny. Zebrana suma pozwoliła kupić słodycze dla Domu Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu oraz bony odzieżowe. Uczniowie bardzo licznie wzięli udział w przygotowaniach oraz w samym kiermaszu. Akcja była nagłośniona.
Wykonawcy: Milena Chromczak
Kwiecień
• Cykl zajęć o hałasie
W związku z coraz bardziej odczuwalnym dyskomfortem jaki niesie ze sobą hałas zorganizowany został w/w cykl zajęć, podczas których w trakcie prezentacji, pogadanek, czytanek dzieci zapoznały się z tym jaki wpływ na organizm ma hałas. Przeprowadziłyśmy szereg ćwiczeń wyciszających – „Nasłuchiwanie ciszy”, „Zabawy z piórkiem”, odwzorowanie graficzne ciszy i hałasu oraz zabawy wyciszające – kalambury, quizy, zgadywanki, dokonywany był wielokrotnie pomiar hałasu przy pomocy aplikacji na telefon, który często plasował się pomiędzy 80 a 90 decybeli.

• Przypomnienie o zasadach higieny
Częste mycie rąk, nieczęstowanie się wzajemnie tzw ”gryzem”, picie tylko ze swojej butelki i kubków oraz dodatkowe obostrzenia sanitarne dotyczące zasad przebywania w sali, zachowania dystansu, korzystania ze sprzętów itd.

Wykonawcy: nauczyciele świetlicy

• Cykl zajęć o zdrowym odżywianiu.

• Zajęcia czytelnicze.
• Pogadanki na temat bezpieczeństwa i zdrowego stylu życia.
• Zajęcia plastyczne: „Spiżarnia”.
Wykonawcy: Agnieszka Cembala, Natalia Duś

• Tydzień kosmiczny

• Geneza święta szkoły- 12 kwietnia, poznanie patrona szkoły.
• Film edukacyjny- o Kosmosie, planety układu słonecznego.
• Zajęcia plastyczne: „kosmiczne kolorowanki” dot. elementów układu słonecznego.
• Zajęcia czytelnicze: „Księga kosmosu”- ciekawostki o sławnych astronautach.
• Quiz wiedzy o Kosmosie.
• Przypomnienie hymnu szkoły.
• Przedstawienie prezentacji- wspominamy sławnych absolwentów naszej szkoły.

Wykonawcy: Katarzyna Hunek

• Dzień Ziemi

• Filmik edukacyjny o „Dniu Ziemi”-22 kwietnia, idea święta.
• Rozmowa kierowana: Jak my dzieci możemy dbać o naszą planetę?
• Zajęcia plastyczne- sposoby dbania o środowisko naturalne.
• Filmik edukacyjny o segregacji odpadów, poznanie Dekalogu ekologa, zawodu ekologa.
• Zajęcia o segregacji odpadów- wykorzystanie wiedzy w praktyce.
• Zajęcia plastyczno-techniczne: wykonanie „Ekoludków” z surowców wtórnych
• Zajęcia czytelnicze: Chcę wiedzieć więcej o ekologii”

Wykonawcy: Katarzyna Hunek

• Światowy Dzień Sztuki
W ramach Międzynarodowego Dnia Sztuki świetliki wcieliły się w rolę wielkich malarzy i wykonali własne kopie znanych dzieł sztuki. Wykonali również świąteczne kurczaki techniką papier mache. Nasze dzieci bawiły się w aplikacji ArtSelfie, która na podstawie swojego zdjęcia wyszukuje portrety z podobiznami.
Nastrój wyrażony kolorem- barometr emocji w postaci własnego dzieła sztuki.
Wykonawca: Barbara Michnik

Maj

• Świetlicowy Konkurs Warcabowy
W maju w świetlicy szkolnej odbył się Świetlicowy Konkurs Warcabowy.
31 maja został rozstrzygnięty.
W konkursie udział wzięli dzieci uczęszczający do świetlicy szkolnej.
Konkurs był prowadzony na poszczególnych kategoriach wiekowych. Zwycięzcy klas otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.

• Dzień rzeźby

Prezentacja na temat sztuki rzeźbienia w glinie. Znani światowi rzeźbiarze. Oglądanie narzędzi rzeźbiarskich, zastosowanie ich w zajęciu. Wykonywanie rzeźb z gliny przez uczniów, rzeźbienie w mydle i drewnie

Wykonawca: Barbara Michnik

Czerwiec

• Zainteresowania a zawód
Przeprowadziłyśmy pogadanki, rysunki, czytanie wierszy i opowiadań. Wyszukiwałyśmy informacji w Internecie dotyczących poszczególnych zawodów.

• Bezpieczne wakacje
Pogadanka ta temat przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wypoczynku letniego – oglądanie prezentacji i filmów. Rysowanie plakatów różnymi technikami

• Dzień Mamy i Taty
Dzieci przypomniały sobie datę tego ważnego święta. Zaprojektowały samodzielnie laurkę na dla mamy i taty lub wykonały ją wg wzoru.
Rozmawiałyśmy ze świetlikami, na temat roli rodziców lub osób pełniących w ich życiu taką funkcję. Śpiewaliśmy piosenki i czytaliśmy wierszyki.

• Rozstrzygnięcie całorocznego Konkursu Grzeczności w świetlicy szkolnej
Przypomnienie dzieciom zasad oceny zachowania w świetlicowym konkursie grzeczności.
Nagrodzenie świetlików wyróżniających się pod względem zachowania, dyplomami
i symbolicznymi nagrodami. Uświadamianie uczniom w sposób ogólny nad jakimi cechami powinni jeszcze popracować w swoim zachowaniu podczas pobytu w świetlicy szkolnej.

Wykonawcy: nauczyciele świetlicy

Ponadto:

Dbaliśmy o efektywną współpracę z rodzicami, którą oparto w szczególności na licznych kontaktach indywidualnych (wg potrzeb). Na uwagę zasługuje fakt, iż najwięcej rozmów odbyło się z rodzicami dzieci o specyficznych potrzebach wychowawczych
i edukacyjnych.
Wszyscy pracownicy świetlicy wykonywali pracę administracyjną. Praca ta polegała na dzieleniu się obowiązkami, współpracy i wzajemnej pomocy.
Współpracowaliśmy z pedagogiem szkolnym, psychologiem i wychowawcami klas, rozwiązując trudne sytuacje wynikłe z zachowania niektórych uczniów, przejawiających trudności wychowawcze.
Na holu cały rok szkolny funkcjonowała „Mała świetlicowa galeria” eksponowano w niej prace plastyczne wykonane przez dzieci ze świetlicy. Uaktualniana była tablica z informacjami dotyczącymi funkcjonowania świetlicy. Zorganizowaliśmy akcję zbierania od uczniów niepotrzebnych im zabawek, gier, książek, artykułów papierniczych, co wpłynęło korzystnie na wyposażenie świetlicy.
O zamieszczanie informacji dotyczącej świetlicy na fb szkoły dbała Katarzyna Hunek
Przewodniczącym Zespołu Nauczycieli Nielekcyjnych była Barbara Michnik.
Pracowaliśmy w komisjach egzaminacyjnych.
Sprawowaliśmy opiekę nad dziećmi nie chodzącymi do świetlicy szkolnej– dzieci niepływające, nie uczęszczające na religię, chore czekające na przyjazd rodziców czy opiekunów.
Sprawowałyśmy funkcję zastępczych wychowawców.
Odprowadzałyśmy dzieci na pływalnię.
Pełniłyśmy dyżury podczas konsultacji z rodzicami.
Zastępowaliśmy nauczycieli uczących.
Dodatkowe zajęcia sportowe(pozalekcyjne) prowadziła Barbara Januszkiewicz

Wnioski

• Konieczne jest przy tak dużej ilości dzieci korzystających ze świetlicy szkolnej przeznaczenie dodatkowej sali wyłącznie do zajęć świetlicowych z możliwością pełnego do niej dostępu o każdej porze dnia, właściwie wyposażonej i przystosowanej do prowadzenia zajęć świetlicowych (stoliczki, szafki, dywan lub wykładzina).
• Przy dużej ilości dzieci przebywającej w świetlicy szkolnej sugerujemy nadal pracę
w podgrupach korzystając z innych sal, ze względu na możliwość prowadzenia zróżnicowanych zajęć i higienę pracy.
W kolejnym roku szkolnym przewidujemy, że do świetlicy będą uczęszczały dzieci z 9 oddziałów/w tym roku mamy 8/. W związku z powyższym należy zwrócić szczególną uwagę na właściwą organizację pracy i przede wszystkim na bezpieczeństwo.

Kędzierzyn –Koźle 10.06.2022r.

Opracowała: Barbara Michnik
przy konsultacji z nauczycielami świetlicy.


Laboratoryjna przygoda z chemią (2021/2022) - prowadzący: Marlena Młynarczyk
Laboratoryjna przygoda z chemią
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Kędzierzynie – Koźlu
rok szkolny 2021/2022
prowadzący: Marlena Młynarczyk

W ramach innowacji odbywały się zajęcia laboratoryjne, w których uczniowie samodzielnie lub w zespołach wykonywali doświadczenia. Zajęcia były prowadzone zgodnie z założeniami „zobaczyć, zbadać, zrozumieć”. W innowacji brali uczniowie z klas 7. Tematyka poruszana na zajęciach była odpowiedzią na potrzeby uczniów, którzy są zainteresowani otaczającym nas światem, zjawiskami i prawami rządzącymi nim oraz zajęciami laboratoryjnymi.
Podczas zajęć panowała przyjazna atmosfera. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach. Wszystkie, zaproponowane eksperymenty podobały się uczniom.

Osiągnięto przewidziane efekty:
Uczniowie:
• nabyli umiejętności praktycznego zdobywania wiedzy z chemii,
• potrafią samodzielnie planować i przeprowadzać doświadczenia,
• poznali różnorodne metody i techniki pracy laboranta chemicznego.


Warsztaty przyrodniczo-krajoznawcze - prowadzący: Kornelia Lerch-Kozula
WARSZTATY PRZYRODNICZO – KRAJOZNAWCZE
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Kędzierzynie – Koźlu, rok szkolny 2021/2022

Zajęcia koła adresowane były do chętnych uczniów szkoły podstawowej. Prowadzone były zajęcia rozwijające zainteresowania krajoznawcze oraz geograficzno – przyrodnicze. Zakres zajęć obejmował wiedzę o dorobku kulturalnym, uwarunkowaniach przyrodniczych, problematyce społecznej i ekologicznej naszego regionu.
Ze względu na trwającą w trakcie roku szkolnego pandemię program warsztatów ulegał modyfikacji i zmianom.
W ramach innowacji odbyły się spotkania pozalekcyjne z geografii i przyrody, ale również w klasach 5 i 7 na lekcjach geografii wprowadzone zostały rozszerzone treści związane z regionem, w którym żyją uczniowie. Na zajęciach pozalekcyjnych uczniowie wybierali się na spacery w najbliższej okolicy, tworzyli domek dla owadów, brali udział w akcji sprzątania Małej Ojczyzny. Długoterminowym przedsięwzięciem było stworzenie łąki kwietnej. Uczniowie klasy 8A oraz sporadycznie uczniowie innych klas przygotowali teren, oczyścili grunt z śmieci, wyrównali oraz zasiali nasiona łąki kwietnej. Efekty będą widoczne po kilku tygodniach. W czasie zajęć zgodnie z założeniami innowacji zacieśniały się więzi między uczniami oraz społecznością lokalną. W projekt zaangażowali się również niektórzy rodzice służąc pomocą.
Do projektu włączyli się również inni nauczyciele realizując założenia innowacji na wycieczkach krajoznawczych w najbliższej okolicy. Były to wycieczki na Górę Św. Anny, do Opola – stolicy województwa, spływy kajakowe oraz inne formy aktywnego spędzania czasu.
Klasy 7 w ramach zajęć przygotowały kartki do przewodnika miejskiego oraz zadania
i łamigłówki do albumu o Kędzierzynie – Koźlu, który powstanie w ramach innowacji.

Osiągnięto przewidziane efekty:
• uczniowie zdobyli wiedzę, poznawali własny regionu, jego historię i tradycje;
• upowszechnione zostały form aktywnego wypoczynku;
• nastąpił rozwój współpracy w grupie.
Formą ewaluacji innowacji jest sprawozdanie oraz efekty pracy uczniów.

Kornelia Lerch-Kozula


Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej
Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.

Trzeci priorytet realizowany w PSP 9 im. Jurija Gagarina w Kędzierzynie Koźlu wyraźnie wskazuje na powrót do korzeni kształcenia, które było podstawą cywilizacji europejskiej.
Przez ostatnie lata jej źródła zostały zapomniane, a nawet porzucone, zgodnie z tzw. poprawnością polityczną obecnych elit europejskich. Wśród nienaruszalnych założeń edukacji klasycznej znajduje się prawda o predyspozycji człowieka do uzyskiwania sprawności umysłowych, wśród których są i te niedające się źle użyć w działaniu, czyli cnoty.

Myśląc o celach nauczania w szkole podstawowej, koncentrujemy uwagę na uzyskiwaniu sprawności intelektualnych, takich jak pojętność, wiedza i mądrość, ale utrzymujemy w polu uwagi także to, co stanowi bliższy cel wychowania: uzyskiwanie cnót, takich jak roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie i męstwo. Należy pamiętać, że kształtowanie postaw patriotycznych służy identyfikacji narodowej i kulturowej, przygotowuje do życia w społeczeństwie, wpływa na kształtowanie więzi z krajem. Budujemy je poprzez działalność dydaktyczno-wychowawczą, ponieważ nikt nie rodzi się patriotą. Przekazywanie treści patriotycznych jest obowiązkiem każdego nauczyciela, bez względu na wiarę i przekonania polityczne. Wychowanie patriotyczne zostało powiązane z treściami i zadaniami z innych dziedzin wychowania, mając na uwadze harmonijny rozwój różnych sfer osobowości naszych uczniów. Pierwszoplanowym zadaniem wychowania patriotycznego dzieci jest troska o ich szczęście, zdrowie i dobre samopoczucie. W realizowaniu zadań wychowania patriotycznego należy zachować elastyczność oddziaływań, biorąc pod uwagę reakcje dzieci oraz życie środowiska społecznego. Trzeba pamiętać, że program edukacji patriotycznej jest ściśle powiązany z edukacją regionalną. Problematykę patriotyczną przybliżają dziecku pewne wizualne symbole i znaki. Do symboliki narodowej zaliczamy: godło, barwy państwowe, herby miast, sztandary. Realizując tematykę, należy zwrócić uwagę na szacunek względem tych symboli. W priorytecie trzecim jest wskazana konkretna forma pracy – wycieczka edukacyjna. W tym zakresie przeanalizowane zapisy rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania przez w odniesieniu do tzw. wycieczek przedmiotowych. Takie wskazanie ma wymiar praktyczny realizacji zajęć wynikających z omawianego priorytetu.

Zadania 3.
Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.

Sposoby realizacji:
• organizacja konkursów historycznych, polonistycznych, religijnych i mitologicznego.
• Organizacja wycieczek przedmiotowych, edukacyjnych i krajoznawczych.
• Obchodzenie uroczystości patriotycznych w formie apeli, prezentacji i wystaw.
• Uwzględnianie dostosowań zaleceń PPPP; udział uczniów w zajęciach specjalistycznych.
• Stosowanie oceniania kształtującego.
• Przygotowanie do konkursów przedmiotowych.
• Organizowanie zajęć pozalekcyjnych rozwijających pasje i zainteresowania.
• Wycieczki do muzeów, teatrów i innych ośrodków kultury.
• Przeprowadzanie zajęć o tematyce dotyczącej historii naszego kraju.
• Znajomość symboli narodowych i regionalnych oraz właściwe zachowanie wobec nich.
• Włączenie akcentów patriotycznych i eksponowanie symboli narodowych: hymn, flaga do organizacji zawodów i imprez sportowych.
• Wprowadzenie na lekcjach wf, zajęciach sportowych, wyjazdach na zawody edukacji regionalnej, przybliżanie walorów przyrodniczych, historii, kultury danego regionu.
• Poznawanie kultur krajów europejskich, ich tradycji i zwyczajów w zestawieniu z dziedzictwem polskiej kultury i tradycji.
• Celebrowanie uroczystości i świąt państwowych (godne zachowanie podczas uroczystości i apelów, szacunek do symboli narodowych)
• Kultywowanie tradycji obchodzenia świąt -szkoła, dom.

Termin realizacji:
W ciągu roku szkolnego 2021/22

Powyższe sposoby realizacji należy kontynuować.


azoty_start_1092_671
azoty_niebieski_1092_671
azoty_bialy_1092_671